Change language English Polski

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków spo?ecznych i innych - na temat ró?nych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Wi?cej

Call for papers

 

Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” zaprasza do zg?aszania tekstów dotycz?cych szeroko rozumianej problematyki krzywdzenia dzieci.

Artyku?y teoretyczne i empiryczne powinny zawiera? wst?p, przedstawiaj?cy przegl?d dotychczasowych ustale? empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentacj? wyników oraz ich dyskusj?.

Zapraszamy do zapoznania si? z informacjami dla autorów oraz z procedur? recenzowania tekstów.

Teksty nale?y przesy?a? na adres redakcji: redakcja@fdn.pl.

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje si? wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego w cz??ci B (6 punktów).