Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Więcej

Informacje dla autorów

Zapraszamy do zgłaszania tekstów z szeroko rozumianego zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

Information for authors

 

Rodzaje publikowanych tekstów

 1. Oryginalne artykuły teoretyczne i empiryczne: powinny zawierać wstęp, przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.

2.  Artykuły dotyczące praktyki pracy klinicznej, edukacyjnej lub profilaktycznej.

3.  Polemiki z wcześniej opublikowanymi artykułami.

4.  Listy do wydawcy. Listy odnoszące się do wcześniejszych artykułów zawartych w piśmie, oraz do tematów dotyczących problemu, jakim zajmuje się pismo.

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdn.pl

 

Etyka

Zgłaszając tekst do publikacji autor tym samym informuje, że tekst nie był wcześniej publikowany, ani nie jest nigdzie indziej zgłoszony do publikacji.

Osoba przesyłająca tekst do redakcji zobowiązana jest do ujawnienia wszystkich autorów tekstu oraz udziału innych osób współpracujących przy jego powstawaniu z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.

Redakcja informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

W przypadku, gdy artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego należy podać informację na temat źródeł finansowania projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

Przygotowanie artykułu

1. Układ tekstu powinien być tak jak najprostszy.

2. Tekst powinien być pisany Times New Roman 12 pkt. z interlinią 1,5.

3. Strona tytułowa artykułu powinna zawierać

1) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim

2) informację o autorze/autorach:

- pełne imię i nazwisko

- tytuł naukowy (zawodowy)

- stopień naukowy

- miejsce pracy/główna afiliacja

 - adres e-mail (będzie publikowany w tekście)

- inne afiliacje

- kontakt: adres e-mail, ew. telefon

3) krótką informację o autorze/autorach (do 340 znaków, licząc ze spacjami) – należy podać stopnie i tytuły naukowe, miejsce i zakres pracy, prowadzonych badań itp.

Poza stroną tytułową artykuł nie powinien zawierać informacji pozwalających na identyfikację autora ze względu na proces recenzowania.

4. Każdy artykuł powinien zawierać abstrakt nie dłuższy niż 2 000 znaków (ze spacjami) w języku polskim i angielskim. Należy w nim przedstawić najważniejsze zagadnienia prezentowane w artykule oraz omawiany w nim problem, używane metody badawcze, główne rezultaty i podsumowanie.

5. Słowa kluczowe (3-5 słów) odzwierciedlające zawartość artykułu w języku polskim i angielskim. Należy unikać terminów ogólnych oraz złożonych konceptów.

6. Cytowanie literatury w tekście głównym powinno być zgodne ze stylem cytowania APA (American Psychological Association). 

Polecana literatura:

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Instrukcja cytowania w stylu APA: 

 • W nawiasie należy umieścić nazwisko autora oraz, po przecinku, rok wydania

(Chaffin, 1992)

 • Dwóch autorów

(Friedman, Resnic, 2007)

 • Trzech do pięciu autorów

Pierwsze cytowanie:

(May-Chahal, Hicks, Tomlinson, 2010)

Kolejne cytowanie:

(May-Chahal i in., 2010)

 • Sześciu lub więcej autorów - zawsze należy podać jedynie pierwszego

(Kułaga i in., 2009)

 • Autorstwo grupowe lub instytucjonalne

(UNICEF, 2003)

 • Dokładne cytowanie

(Pinhero, 2006, s. 52)

7. Bibilografia powinna być umieszczona na końcu artykułu (alfabetycznie) zgodnie ze stylem cytowania APA. 

Instrukcja przygotowania spisu literatury w stylu APA:

Książki: Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo.

 • Iwaniec, D., Szmagalski, J. (2002). Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bingelli, N.J., Hart, S.N., Brassard, M.R. (2001). Psychological Maltreatment: A Study Guide. Thousand Oaks, CA: Sage.

Książki pod redakcją

 • Kolankiewicz, M. (red.). (2007). Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie. Statystyka i cechy charakterystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Autorstwo grupowe lub instytucjonalne

 • UNICEF (2003). A League Table of Child Maltreatment Deaths in Rich Nations. Innocenti Report Card No. 5. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.

Rozdział lub artykuł w książce

 • Block, R.W. (2002). Child fatalities. W: J.E.B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C.T. Hendrix, C. Jenny, Th.A. Reid (red.), The APSAC Handbook on Child Maltreatment (s. 293-304). London: Sage.

Artykuły: Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony.

 • Ivens, C. (2008). Pomaganie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie – ofiarom wykorzystywania seksualnego. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 7(1), 7-23.
 • Sullivan, P.M., Knutson, J.F. (2000). Maltreatment and disabilities: a population-based epidemiological study. Child Abuse & Neglect, 24(10), 1257-1273.

Artykuły z DOI: Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. doi. 

 • Schaeffer, P.,Leventhal, J. M., Gottsegen Asnes, A. (2011). Children's disclosures of sexual abuse: Learning from direct inquiry. Child Abuse & Neglect, 35(5), 343-352. doi: 10.1016/j.chiabu.2011.01.014.

Informacje i publikacje ze stron internetowych: Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Pobrano z: adres strony.

 

Procedura recenzowania

Każdy przysłany artykuł podlega procedurze recenzowania, z którą należy się zapoznać przed przesłaniem tekstu.

 

Informacje dodatkowe

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.

Redakcja zastrzega sobie prawo zwrócenia się do autora z prośbą o wprowadzenie poprawek zasugerowanych w procesie recenzowania.

Redakcja zastrzega sobie prawo obrzucenia tekstów, które nie są zgodne z profilem pisma jak również decyzji o kolejności i terminie ewentualnego druku tekstów zgłoszonych, o czym informować będzie osoby zainteresowane na bieżąco.