Change language English Polski

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków spo?ecznych i innych - na temat ró?nych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Wi?cej

Numery kwartalnika

2015 - Vol. 14

Vol. 14 Nr 4 Wys?uchanie dziecka w post?powaniu cywilnym

Vol. 14 Nr 3

Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

Vol. 14 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne ma?oletnich przez osoby duchowne

2014 - Vol. 13

Vol. 13 Nr 4

Vol. 13 Nr 3 By? ojcem

Vol. 13 Nr 2

Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

2013 - Vol. 12

Vol. 12 Nr 4 Wybrane aspekty problemu krzywdzenia dzieci

Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspiruj?cych praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w dzia?aniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Vol. 12 Nr 1 M?odzie? online. Mi?dzy profilaktyk? zagro?e? a budowaniem potencja?u

2012 - Vol. 11

Vol. 11 Nr 4 O wykorzystywaniu seksualnym i zachowaniach seksualnych dzieci

Vol. 11 Nr 3 Resilience - pozytywna adaptacja dzieci krzywdzonych

Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska

Vol. 11 Nr 1 Ma?e dzieci w Polsce

2011 - Vol. 10

Vol. 10 Nr 4 Psychiczne krzywdzenie dzieci

Vol. 10 Nr 3 Dzieci si? licz?. Informacje o stanie zagro?enia bezpiecze?stwa i rozwoju dzieci w Polsce

Vol. 10 Nr 2 Dzieci uczestnicz?ce w procedurach karnych i cywilnych

Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci

2010 - Vol. 9

Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci

Vol. 9 Nr 3 ?mier? dziecka jako konsekwencja krzywdzenia i/lub zaniedbania

Vol. 9 Nr 2 Telefony zaufania dla dzieci

Vol. 9 Nr 1 Dziecko - ?wiadek szczególnej troski

2009 - Vol. 8

Vol. 8 Nr 4 Wykorzystywanie seksualne dzieci

Vol. 8 Nr 3 Kary fizyczne w wychowaniu dzieci

Vol. 8 Nr 2 Jak budowa? lokalny system profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci?

Vol. 8 Nr 1 Cyberprzemoc

2008 - Vol. 7

Vol. 7 Nr 4 Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców

Vol. 7 Nr 3 Bezpiecze?stwo dzieci w instytucji i organizacji

Vol. 7 Nr 2 Systemowa pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw, krzywdzenia i zaniedbywania

Vol. 7 Nr 1 Krzywdzenie dzieci niepe?nosprawnych - profilaktyka i interwencja

2007 - Vol. 6

Vol. 6 Nr 4 Opiniowanie s?dowo-psychologiczne w sprawach z udzia?em dzieci

Vol. 6 Nr 3 Dziecko - ?wiadek szczególnej troski

Vol. 6 Nr 2 Wczesna profilaktyka krzywdzenia dzieci

Vol. 6 Nr 1 Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci – dzia?ania wobec sprawców

2006 - Vol. 5

Vol. 5 Nr 4 Dzieci w instytucjach opieku?czo-wychowawczych i rodzinach zast?pczych

Vol. 5 Nr 3 Zachowania seksualne dzieci - norma a problem

Vol. 5 Nr 2 Problem krzywdzenia dzieci w Europie ?rodkowo-Wschodniej

Vol. 5 Nr 1 Krzywdzenie dziecka a zaburzenia neurologiczne i zdrowie psychiczne

2005 - Vol. 4

Vol. 4 Nr 4 Zagro?enia dzieci w Internecie

Vol. 4 Nr 3 Problem handlu dzie?mi i dzieci cudzoziemskich bez opieki

Vol. 4 Nr 2 Medyczne aspekty krzywdzenia dzieci

Vol. 4 Nr 1 Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw

2004 - Vol. 3

Vol. 3 Nr 4 Wykorzystywanie seksualne dzieci (3) - ofiary

Vol. 3 Nr 3 Nadu?ywanie alkoholu a krzywdzenie dzieci

Vol. 3 Nr 2 Wykorzystywanie seksualne dzieci (2) - sprawcy

Vol. 3 Nr 1 Dziecko jako ?wiadek w procedurach prawnych

2003 - Vol. 2

Vol. 2 Nr 4 Problem krzywdzenia dzieci w Polsce i na ?wiecie

Vol. 2 Nr 3 Krzywdzenie emocjonalne

Vol. 2 Nr 2 Kary fizyczne

Vol. 2 Nr 1 Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci. Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci

2002 - Vol. 1

Vol. 1 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci