Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Więcej

Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

Informacje redakcyjne

Licencja Creative Commons
Teksty artykułów są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Licencja Creative Commons
Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje.

Aspekty prawne wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym

Jerzy Słyk, s. 9-31 PDF

Opracowanie poświęcone jest instytucji wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. Autor analizuje ten instrument prawny w perspektywie różnych form udziału dziecka w postępowaniu sądowym. Dokonuje przeglądu unormowań prawa międzynarodowego oraz Konstytucji RP. Główna część opracowania dotyczy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego normujących wysłuchanie dziecka w postępowaniu procesowym oraz nieprocesowym. W szczególności omówione zostały pojawiające się w piśmiennictwie kontrowersje dotyczące obligatoryjnego charakteru wysłuchania dziecka oraz sposobu jego przeprowadzenia. Autor staje na stanowisku, że decydująca o przeprowadzeniu wysłuchania powinna być dokonana przez sędziego ocena zdolności dziecka do wzięcia udziału w tej czynności, uwzględniająca jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości. Rozważania uzupełnione zostały prezentacją dotychczasowych ustaleń empirycznych w zakresie omawianej instytucji prawnej.

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym – perspektywa psychologiczna

Alicja Budzyńska, s. 32-54 PDF

Z psychologicznej perspektywy wysłuchanie jest szczególną formą interakcji między dorosłym a dzieckiem. Jest trudną rozmową zarówno dla sędziego, jak i małoletniego. Wysłuchanie wymaga od sędziego wiedzy psychologicznej niezbędnej do nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem znajdującym się w trudnej, konfliktowej sytuacji rodzinnej. Artykuł przedstawia propozycje przeprowadzenia wysłuchania, aby umożliwiło ono sędziemu pozyskanie ważnych dla rozstrzygnięcia postępowania informacji na temat małoletniego i jego potrzeb, a równocześnie nie wikłało dziecka w konflikt rodziców, nie obciążało go poczuciem odpowiedzialności za decyzje sędziego i nie stanowiło doświadczenia urazowego.

Udział dzieci w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej – raport z badań aktowych

Olga Trocha, s. 55-81 PDF

W artykule przedstawiono wyniki badań aktowych dotyczących udziału małoletnich w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Badania zostały przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje w 2015 i 2016 r. w czterech wybranych sądach rejonowych . Ich celem było zbadanie, jak w tego typu sprawach realizowane jest prawo dziecka do wyrażenia opinii we własnej sprawie.

„Bo sąd jest taki ważny” – doświadczenia dzieci uczestniczących w czynności wysłuchania. Raport z badania jakościowego

Agnieszka Bąk, s. 81-107 PDF

W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonego w 2015 r. badania jakościowego dotyczącego doświadczeń i opinii dzieci na temat czynności wysłuchania przez sąd. Wysłuchanie stanowi szczególną czynność, która ma służyć temu, aby sąd zapoznał się ze stanowiskiem dziecka i podejmując decyzję wziął pod uwagę jego zdanie i rozsądne życzenia. Regulacje w prawie polskim w tym zakresie wynikają ze zobowiązań nałożonych m.in. przez artykuł 12 Konwencji o prawach dziecka. Cele szczegółowe badania objęły: diagnozę doświadczeń dzieci dotyczące samej czynności wysłuchania, diagnozę przygotowania dzieci do udziału w czynności wysłuchania, poznanie odczuć, emocji, a w szczególności obaw dzieci związanych z uczestnictwem w czynności wysłuchania. Wyniki pozwoliły pogłębić wiedzę na temat uwarunkowań wpływających na przebieg czynności wysłuchania, a także pokazały, że dzieci nie są wystarczająco poinformowane o przysługujących im prawach.