Change language English Polski

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków spo?ecznych i innych - na temat ró?nych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Wi?cej

Vol. 14 Nr 4 Wys?uchanie dziecka w post?powaniu cywilnym

Informacje redakcyjne

Licencja Creative Commons
Teksty artyku?ów s? dost?pne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-U?ycie niekomercyjne-Bez utworów zale?nych 3.0 Polska.

Licencja Creative Commons
Publikacja jest dost?pna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-U?ycie niekomercyjne-Bez utworów zale?nych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrze?one na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje.

Aspekty prawne wys?uchania dziecka w post?powaniu cywilnym

Jerzy S?yk, s. 9-31 PDF

Opracowanie po?wi?cone jest instytucji wys?uchania dziecka w post?powaniu cywilnym. Autor analizuje ten instrument prawny w perspektywie ró?nych form udzia?u dziecka w post?powaniu s?dowym. Dokonuje przegl?du unormowa? prawa mi?dzynarodowego oraz Konstytucji RP. G?ówna cz??? opracowania dotyczy przepisów Kodeksu post?powania cywilnego normuj?cych wys?uchanie dziecka w post?powaniu procesowym oraz nieprocesowym. W szczególno?ci omówione zosta?y pojawiaj?ce si? w pi?miennictwie kontrowersje dotycz?ce obligatoryjnego charakteru wys?uchania dziecka oraz sposobu jego przeprowadzenia. Autor staje na stanowisku, ?e decyduj?ca o przeprowadzeniu wys?uchania powinna by? dokonana przez s?dziego ocena zdolno?ci dziecka do wzi?cia udzia?u w tej czynno?ci, uwzgl?dniaj?ca jego rozwój umys?owy, stan zdrowia i stopie? dojrza?o?ci. Rozwa?ania uzupe?nione zosta?y prezentacj? dotychczasowych ustale? empirycznych w zakresie omawianej instytucji prawnej.

Wys?uchanie dziecka w post?powaniu cywilnym – perspektywa psychologiczna

Alicja Budzy?ska, s. 32-54 PDF

Z psychologicznej perspektywy wys?uchanie jest szczególn? form? interakcji mi?dzy doros?ym a dzieckiem. Jest trudn? rozmow? zarówno dla s?dziego, jak i ma?oletniego. Wys?uchanie wymaga od s?dziego wiedzy psychologicznej niezb?dnej do nawi?zywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem znajduj?cym si? w trudnej, konfliktowej sytuacji rodzinnej. Artyku? przedstawia propozycje przeprowadzenia wys?uchania, aby umo?liwi?o ono s?dziemu pozyskanie wa?nych dla rozstrzygni?cia post?powania informacji na temat ma?oletniego i jego potrzeb, a równocze?nie nie wik?a?o dziecka w konflikt rodziców, nie obci??a?o go poczuciem odpowiedzialno?ci za decyzje s?dziego i nie stanowi?o do?wiadczenia urazowego.

Udzia? dzieci w post?powaniu o ograniczenie w?adzy rodzicielskiej – raport z bada? aktowych

Olga Trocha, s. 55-81 PDF

W artykule przedstawiono wyniki bada? aktowych dotycz?cych udzia?u ma?oletnich w post?powaniu o ograniczenie w?adzy rodzicielskiej. Badania zosta?y przeprowadzone przez Fundacj? Dzieci Niczyje w 2015 i 2016 r. w czterech wybranych s?dach rejonowych . Ich celem by?o zbadanie, jak w tego typu sprawach realizowane jest prawo dziecka do wyra?enia opinii we w?asnej sprawie.

„Bo s?d jest taki wa?ny” – do?wiadczenia dzieci uczestnicz?cych w czynno?ci wys?uchania. Raport z badania jako?ciowego

Agnieszka B?k, s. 81-107 PDF

W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonego w 2015 r. badania jako?ciowego dotycz?cego do?wiadcze? i opinii dzieci na temat czynno?ci wys?uchania przez s?d. Wys?uchanie stanowi szczególn? czynno??, która ma s?u?y? temu, aby s?d zapozna? si? ze stanowiskiem dziecka i podejmuj?c decyzj? wzi?? pod uwag? jego zdanie i rozs?dne ?yczenia. Regulacje w prawie polskim w tym zakresie wynikaj? ze zobowi?za? na?o?onych m.in. przez artyku? 12 Konwencji o prawach dziecka. Cele szczegó?owe badania obj??y: diagnoz? do?wiadcze? dzieci dotycz?ce samej czynno?ci wys?uchania, diagnoz? przygotowania dzieci do udzia?u w czynno?ci wys?uchania, poznanie odczu?, emocji, a w szczególno?ci obaw dzieci zwi?zanych z uczestnictwem w czynno?ci wys?uchania. Wyniki pozwoli?y pog??bi? wiedz? na temat uwarunkowa? wp?ywaj?cych na przebieg czynno?ci wys?uchania, a tak?e pokaza?y, ?e dzieci nie s? wystarczaj?co poinformowane o przys?uguj?cych im prawach.