Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Więcej

Vol. 2 Nr 1 Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci. Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci (2)

Od redakcji

Wykorzystywanie seksualne dzieci dla celów komercyjnych - zarys problemu w perspektywie międzynarodowej

Agnieszka Morawska s. 5-18 PDF

Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych analizowane jest w tym artykule z perspektywy międzynarodowej. Podkreślane są zarówno pewne uniwersalne uwarunkowania i przejawy problemu, jak i jego lokalna specyfika. Autorka przedstawia terminologię związaną ze zjawiskiem komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci oraz uzasadnia trudności w oszacowaniu jego skali. Charakteryzuje również wiązki czynników, które warunkują proces rozwoju zjawiska. Analizie poddane zostają czynniki socjoekonomiczne, kulturowe i socjopolityczne. Artykuł przedstawia dostępne informacje na temat charakteru zjawiska w Polsce.

Od Sztokholmu do Jokohamy - społeczność międzynarodowa wobec zjawiska wykorzystywania dzieci w celach komercyjnych

Elżbieta Czyż, Maria Keller-Hamela, Jolanta Szymańczak s. 19-29 PDF

W artykule przedstawiono genezę, przebieg i następstwa dwóch światowych kongresów, dzięki którym zjawisko seksualnego wykorzystywania dzieci do celów komercyjnych zostało dostrzeżone przez międzynarodowe gremia, rządy państw i opinię publiczną. Dzięki kongresowi zorganizowanemu w Sztokholmie w 1996 r. po raz pierwszy na tak szeroką skalę zdiagnozowano znaczenie i skalę problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci, zaangażowano międzynarodowe i lokalne organizacje pozarządowe w podejmowanie programów na rzecz zapobiegania zjawisku oraz rządy państw do tworzenia narodowych planów działania. Pięć lat po tym międzynarodowym wydarzeniu, na kolejnym kongresie w Jokohamie w 2001 r. poprzedzonym szeregiem spotkań we wszystkich regionach świata, dokonano przeglądu oraz oceny postępów we wprowadzaniu w życie przez poszczególne państwa Planu Działań oraz zidentyfikowano nowe formy i obszary seksualnego wykorzystywania dzieci. Efektem międzynarodowej aktywności związanej z przeciwdziałaniem problemowi są akty legislacyjne regulujące instytucjonalne działania wobec sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci, dokumenty wyznaczające kierunki działań władz poszczególnych państw oraz deklaracje wyrażające stanowisko wobec procederu. Najważniejsze z nich zostały przedstawione w niniejszym artykule

Deklaracja Końcowa I Światowego Kongresu Przeciwko Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci w Celach Komercyjnych

Deklaracja i Program Działania zostały jednogłośnie przyjęte przez delegację 119 rządów podczas Światpwego Kongresu w środę 28 sierpnia 1996 r.

Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka, o handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii

Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka, o handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii

Szkice o prostytucji dziecięcej w kulturze

Maciej Hamela s. 44-53 PDF

Kultura jest bardzo ważnym i wciąż nie wystarczająco uwzględnianym kontekstem wpływającym na funkcje, jakie pełni prostytucja dziecięca w danym społeczeństwie. Szkice zamieszczone w tym artykule, opisujące zjawisko prostytucji dziecięcej w starożytnej Grecji i współczesnej Azji Południowo-Wschodniej, pokazują kulturowy relatywizm tego zjawiska. Ważny wydaje się więc postulat badań kulturowych uwarunkowań problemu prostytucji, by możliwa była jego pełna diagnoza oraz planowanie skutecznych programów profilaktycznych, uwzględniających kulturowe czynniki ryzyka uczestnictwa dzieci w tym procederze.

Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie

Łukasz Wojtasik s. 54-71

Zjawiska pedofilii i pornografii dziecięcej w Internecie są stosunkowo nowymi i coraz wyraźniej dostrzeganymi problemami społecznymi. W artykule opisane zostały uwarunkowania tych zjawisk, formy działalności pedofilów w sieci oraz międzynarodowe i lokalne działania legislacyjne, operacyjne i edukacyjne, mające na celu ochronę najmłodszych użytkowników serwisów internetowych.

Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami "La Strada"

Cyberofiary: Psychospołeczne konsekwencje wykorzystywania młodzieży za pośrednictwem Internetu

Ilene R. Berson s. 72-83

Internet to globalna społeczno-kulturowa wioska, wirtualne forum, na którym - jak nigdzie indziej - można eksperymentować z władzą, tożsamością i płcią. W tym artykule dokonany zostanie przegląd korzyści i zagrożeń, jakie wiążą się z kontaktami zawieranymi przez młodzież w Internecie. Główne tezy artykułu zilustrowane zostaną opisem konsekwencji psychospołecznych szczególnych praktyk - nazwanych przez nas „hodowaniem cyberofiary" - których celem jest wabienie dzieci po to, by je później wykorzystać. Omówiono też propozycje rozwiązań oraz plan działań, które mogą pomóc nauczyć dzieci, jak bronić się przed opisanym tu zjawiskiem.

Zagrożenia wykorzystaniem seksualnym dzieci w Internecie - wyniki badań empirycznych

opracowała: Monika Sajkowska s. 84-91 PDF

Celem tego artykułu jest prezentacja najważniejszych działań na forum międzynarodowym i krajowym, podjętych na rzecz poprawy sytuacji ofiar przestępstw oraz regulacji, wyznaczających standardy postępowania instytucji państwowych wobec pokrzywdzonych przestępstwem. Szczególna uwaga poświęcona zostanie regulacjom dotyczącym najsłabszych i szczególnie wymagających wsparcia pokrzywdzonych, jakimi są dzieci. Ponieważ sytuacja ofiary przestępstwa nie jest warunkowana jedynie treścią prawa karnego, informacje dotyczyły będą wyznaczników szerokiej polityki społecznej, której podmiotami są służby publiczne, organizacje pozarządowe i inne instytucje.

ECPAT- End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking Children for Sexual Purposes
Działalność UNICEF w zwalczaniu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci

Bezpieczna sieć - o profilaktyce zagrożeń dzieci w Internecie

Tomasz Kasprzak s. 92-102

Celem artykułu jest prezentacja rodzaju kampanii prewencyjnych, dotyczących dziecięcej pornografii i pedofilii występującej w Internecie. Opisane zostaną wybrane organizacje i prowadzone przez nie programy, mające na celu szeroko pojętą ochronę dzieci - użytkowników Internetu.

Praca z nieletnimi klientami w praktyce Fundacji La Strada

Irena Dawid-Olczyk s. 103-110 PDF

Fundacja La Strada

Streetworking jako forma pracy socjalnej - działania Stowarzyszenia TADA

Paweł Kubicki, Marta Olcoń s. 111-114 PDF

Stowarzyszenie na Rzecz Prewencji HIV i Innych Chorób Przenoszonych Drogą Płciową TADA

Treściowe kryteria trafności zeznań - metoda M. Stellera i G. Koehnkena

Katarzyna Waszyńska, Dariusz Skowroński s. 115-122 PDF

Celem artykułu jest prezentacja rodzaju kampanii prewencyjnych, dotyczących dziecięcej pornografii i pedofilii występującej w Internecie. Opisane zostaną wybrane organizacje i prowadzone przez nie programy, mające na celu szeroko pojętą ochronę dzieci - użytkowników Internetu.

ORGANIZACJE

ECPAT- End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking Children for Sexual Purposes
Działalność UNICEF w zwalczaniu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci
ECPAT- End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking Children for Sexual Purposes

Działalność UNICEF w zwalczaniu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci